Algemene voorwaarden

Volg ons op:

GSM: 0479 333 965

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 

  • Cliënt: de begunstigde van het energieprestatiecertificaat, tevens de eigenaar van de woning of de gevolmachtigde
  • Dienstverlener: Trumo Bouwadvies, of de energiedeskundige door Trumo Bouwadvies afgevaardigd
  • Energiedeskundige: de door het VEA erkende energiedeskundige type A
  • EPC: het energieprestatiecertificaat
  • VEA: het Vlaams Energieagentschap: instelling waarbij het energieprestatiecertificaat wordt ingediend. De energiedeskundige maakt verplicht gebruik van de software door het VEA ter beschikking gesteld, en volgt daarbij de regels in het inspectieprotocol, door het VEA opgesteld.
  • Verbeteringswerken: beperkte aanpassingen aan de woning met als doel het kengetal te verlagen

 

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en dienstverleningsovereenkomst gesloten met Trumo Bouwadvies. Bij het plaatsen van de bestelling aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door beide partijen, kan hiervan niet worden afgeweken. In geval van conflict tussen de Algemene Voorwaarden, de offerte of de bestelbon, is deze volgorde toepasbaar: 1) Algemene Voorwaarden, 2) Bestelbon, 3) Offerte.

 

 

Artikel 3 - Offertes

Offertes zijn maximaal 1 maand geldig, tenzij anders vermeld. Offertes worden opgesteld op basis van de informatie die de cliënt naar best vermogen aanreikt.

 

 

Artikel 4 - Tarieven

 

Artikel 4.1 - Algemeen

De prijzen (op de website, in schriftelijke of elektronische communicatie) omvatten steeds alle kosten om tot een correct energieprestatiecertificaat te komen (verplaatsingskosten, plaatsbezoek, administratieve verwerking...). Indien bij het plaatsbezoek blijkt dat de offerte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid wordt, alvorens over te gaan tot de inspectie, duidelijk de meerprijs gecommuniceerd aan de cliënt. De cliënt heeft het recht af te zien van verdere samenwerking.

 

Er wordt geen BTW aangerekend: Trumo Bouwadvies is een kleine onderneming die onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet van toepassing.

 

Alle prijzen zijn in euro.

 

Artikel 4.2 - Gereduceerd tarief bij verbeteringswerken

De dienstverlener kan werken aan gereduceerde tarieven bij terugkomst na verbeteringswerken met als voornaamste doel het verlagen van het kengetal. Voorbeelden van dergelijke verbeteringswerken: plaatsen van nieuwe ramen, plaatsen van na-isolatie (spouwmuurisolatie, buitengevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie), isoleren van buizen, plaatsen van zonnepanelen of zonneboiler. Vallen buiten deze categorie: bijbouwen van een ruimte en ingrijpende veranderingen aan gevel en/of daken waardoor de bewoonbare oppervlakte verandert (met uitzondering van plaatsen van buitenmuurisolatie), plaatsen van koelsystemen (lijst niet exhaustief).

 

Indien na plaatsbezoek blijkt dat het kengetal stijgt ten opzichte van het voorgaande energieprestatiecertificaat, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. Voorbeelden waardoor het kengetal kan stijgen: nieuwe indiening van het certificaat met een gewijzigde, doch verplicht te gebruiken softwareversie (VEA), gecombineerde verbeteringswerken met tegengesteld karakter.

 

Artikel 4.3 - Kortingen

Toegestane kortingen zijn éénmalig, en bieden geen automatische toekenning voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 5 - Adviezen

 

Artikel 5.1 - Interpretatie van het advies

De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de adviezen, noch voor de persoonlijke interpretatie van de door ons geleverde documenten, wanneer deze tot rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden zou leiden.

 

 

Artikel 6 - Facturen

 

Artikel 6.1 - Aanvaarding

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij de cliënt binnen de 8 kalenderdagen per aangetekend schrijven hiertegen protest aantekent.

 

Artikel 6.2 - Betaling

De factuur moet betaald worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Verwijlintresten van 10% worden in rekening gebracht (van rechtswege en zonder ingebrekestelling) indien betaling geschiedt na deze termijn, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% als schadebeding (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) met een minimum van 25€. In geval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht de werken onmiddellijk stop te zetten tot alle openstaande schulden zijn vereffend. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de cliënt.

 

Artikel 6.3 - Betwisting

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 6.4 - Eigendom van de geleverde diensten

Zolang de hoofdsom niet volledig is betaald, blijven alle geleverde diensten en documenten de volle eigendom van de dienstverlener. Niets uit deze documenten mag gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de opsteller.

 

 

Artikel 7 - Termijnen

 

Alle gestelde termijnen zijn indicatief, met uitzondering van de spoedkeuring met 24-u garantie. Overschrijden van voornoemde termijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. In geval van overmacht is de dienstverlener gerechtigd de levering te verdagen of eenzijdig te annuleren zonder schadevergoeding aan de cliënt. Onder overmacht wordt verstaan: ongeval, ziekte, file, inbraak, brand, overstroming, staking.

 

 

Artikel 8 - Annulatie van de overeenkomst

 

Indien de cliënt de overeenkomst verbreekt, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is een schadevergoeding van 20% op het totale bedrag verschuldigd. Elke annulering van de volledige of een deel van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Indien de dienstverlener de veroorzaker is van de annulering van de overeenkomst, is aan de cliënt eenzelfde procentuele schadevergoeding verschuldigd.

 

 

Artikel 9 - Klachten

 

Alle klachten moeten per aangetekend schrijven en binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de geleverde goederen of diensten gedaan worden.

 

 

 

Datum Algemene Voorwaarden: 6 januari 2019

Copyright @ Trumo Bouwadvies. Alle rechten voorbehouden.